Văn bản pháp lý
 • Tên văn bản
Luật
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp Quốc hội 17/06/2020 01/01/2021
54/2019/QH14 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội 26/11/2019 01/01/2021
62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán Quốc hội 24/11/2010 01/07/2011
04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân Quốc hội 05/12/2007 01/01/2009
70/2006/QH11 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
  Tổng số 6 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
Nghị định
Thông tư
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
06/2022/TT-BTC Thông tư số 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Bộ Tài chính 08/02/2022 24/03/2022
120/2021/TT-BTC Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ Tài chính 24/12/2021 01/01/2022
101/2021/TT-BTC Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam Bộ Tài chính 17/11/2021 01/01/2022
102/2021/TT-BTC Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ Tài chính 17/11/2021 01/01/2022
57/2021/TT-BTC Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác Bộ Tài chính 12/07/2021 20/07/2021
  Tổng số 101 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
Quyết định
Quy chế