TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại HNX tiếp tục có diễn biến tăng trong tháng 5/2021. Trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có KLGD bình quân đạt 209.707 hợp đồng/phiên, tăng 11,27% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 303.743 hợp đồng vào ngày 12/5/2021. 
 
Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 5/2021
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 5.2021 Tháng 4.2021 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng  
209.707
 
188.470
11,27%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 26.969 32.429 -16,84%

Như vậy, thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến tăng trưởng liên tục từ đầu năm. Tổng KLGD trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 17.996.675 hợp đồng, tương ứng KLGD bình quân 185.945 hợp đồng/phiên, trong đó, tháng 5 có KLGD bình quân lớn nhất đạt 209.707 hợp đồng/phiên. 
Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 5 đạt 26.969 hợp đồng, giảm 16,84% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 37.471 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/5/2021.
 
Hình 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 5/2021

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tiếp tục không có giao dịch trongtháng 5/2021 .
Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, NĐTNN có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Về nhà đầu tư trong nước, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân 78,86% KLGD toàn thị trường, NĐT tổ chức chiếm 20,14% khối lượng giao dịch toàn thị trường.