TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 10/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 126.728 hợp đồng, giảm 6,4% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 217.249 hợp đồng vào ngày 29/10/2020, giảm 3,5% so với mức cao nhất trong tháng 9/2020.   
Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 9.2020 Tháng 10.2020 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng  
135.483
 
126.728
-6,4%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 34.499 39.191 13,06%
 
Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 13,06% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10, OI đạt 39.191 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 10 đạt 39.838 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 28/10/2020.   
 
Hình 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30


Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 10/2020 không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/10/2020 là 0 hợp đồng.

Hình 2: Tổng hợp  KLGD, OI HĐTL Trái phiếu Chính phủ


Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường
Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 85,56% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 13,45% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 1,93%, phần còn lại là của các tổ chức khác.
KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm tỉ trọng 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 154.116 tài khoản, tăng 5,71% so với tháng trước.
 
Hình 3: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên TTCKPS