TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Tháng 10/2020, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra duy nhất 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tập đoàn điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá duy nhất của tháng 10 đạt 2,65 triệu cổ phần, Số cổ phần trúng giá đạt 2,65 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được qua phiên đấu giá đạt hơn 46 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 19,6 tỷ đồng, không có chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm.
Trong 10 tháng đầu năm 2020, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 11 phiên đấu giá, tất cả đều là các phiên đấu giá để thoái vốn Nhà nước, với tổng số cổ phần chào bán đạt 43,4 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 42,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 97,5%, tổng số tiền trúng giá đạt 1.036 tỷ đồng, cao hơn giá chào bán 186 tỷ đồng.
 
Thống kê các phiên đấu giá tại HNX tháng 10/2020
STT Tên công ty Số cổ phần
chào bán
(cổ phần)
Số cổ phần bán được
(cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)
1 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 2.650.000 2.650.000 46.139.150.000
 
Danh sách các phiên đấu giá tháng 11/2020
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Số lượng
chào bán
(cổ phần)
Ngày hết hạn đăng ký Ngày đấu giá
1 CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin 4.536.000 17/11/2020 24/11/2020
2 CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam 5.290.000 9/11/2020 16/11/2020
3 CTCP Cảng đạm Ninh Bình 4.900.000 5/11/2020 12/11/2020
4 Tổng CTCP Bưu chính Viettel 4.982.876 4/11/2020 11/11/2020
5 Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP  44.211.900 28/10/2020 4/11/2020