TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Trong tháng 4, có 1 mã sản phẩm là VN30F1902 đáo hạn ngày 18/4/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1912 vào ngày 19/4/2019. Tại thời điểm cuối tháng 4 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1905, VN30F1906, VN30F1909 và VN30F1912.
Trong tháng 4/2019, cùng với thị trường cơ sở giảm điểm và giao dịch chững lại, giao dịch trên TTCKPS giảm mạnh so với tháng 3 khi KLGD bình quân giảm 40,45% đạt 80.729 hợp đồng/phiên. Phiên giao dịch ngày 22/4/2019 có khối lượng giao dịch thấp nhất trong tháng, cũng là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, đạt 56.298 hợp đồng, trong khi đó phiên giao dịch ngày 9/4/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 103.908 hợp đồng. 

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường tháng 4/2019
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 3.2019 Tháng 4.2019 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng 126.052 80.729 -35,96%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 23.876 21.267 -10,93%
 
Mặc dù khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 10,93% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 29/4/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 21.267 hợp đồng nhưng tháng 4 cũng là tháng có khối lượng mở OI đạt kỷ lục tính từ ngày khai trương thị trường với 29.474 hợp đồng tại ngày 11/4/2019.
 
Hình 1: Tổng hợp  KLGD, OI và VN30 Index


Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 70.112 tài khoản, tăng 4,04% so với tháng trước.
Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này vẫn tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã giảm nhiều so với các tháng trước, chiếm 92,9% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng mạnh, đạt 6,84%, tăng gấp hơn 3,2 lần so với tháng trước. Đặc biệt, KLGD của nhà đầu tư tổ chức trong nước (không bao gồm tự doanh) tăng gần gấp 3 lần so với tháng 3, đạt hơn 185 nghìn hợp đồng. So sánh KLGD của nhà đầu tư tổ chức trong nước và khối tự doanh trong tháng 4 thì giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước cao gấp 7,5 lần khối tự doanh, và đây cũng là KLGD lớn nhất của các nhà đầu tư tổ chức trong nước kể từ khi khai trương thị trường phái sinh.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 giảm theo xu hướng chung của thị trường, đạt 8.165 hợp đồng, bằng 60% so với tháng trước, chiếm 0,27% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
 
Hình 2: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên TTCKPS