TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ, theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tham gia TTCK, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa, ngày 15/3 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
Thông tư 13 áp dụng đối với các công ty đại chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, bổ sung quy định mới: doanh nghiệp cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về cổ phần hóa chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Thông tư cũng quy định rõ hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) là hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở GDCK Hà Nội tổ chức.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán, công ty đại chúng chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.
Thông tư 13 cũng đã sửa đổi, bổ sung và làm rõ đối tượng thực hiện ĐKGD áp dụng đối với doanh nghiệp CPH theo phương thức đấu giá công khai để phù hợp với các quy định pháp luật về chứng khoán và quy định về cổ phần hóa các DNNN cũng như sửa đổi quy định về trình tự thủ tục ĐKGD của doanh nghiệp cổ phần hóa, mặt khác sửa đổi các quy định liên quan đến hồ sơ ĐKGD, thay đổi ĐKGD theo hướng đơn giản hóa và thuận tiện hơn với các tổ chức ĐKGD.

Cụ thể, Thông tư 13 đã bổ sung quy định doanh nghiệp CPH cùng năm ĐKGD thì khi nộp hồ sơ ĐKGD, Sở GDCK Hà Nội sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm ĐKGD đã kiểm toán của doanh nghiệp trong giai đoạn là DNNN. Đối với trường hợp doanh nghiệp CPH trước năm nộp hồ sơ ĐKGD dẫn đến báo cáo tài chính năm liền trước năm ĐKGD không đủ 12 tháng, Sở GDCK Hà Nội sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán này. Bên cạnh đó, với các trường hợp báo cáo tài chính của công ty hợp nhất có sự tham gia của công ty niêm yết, mà sau hợp nhất không đủ điều kiện niêm yết và phải ĐKGD UPCoM thì Sở GDCK Hà Nội sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm ĐKGD đã được kiểm toán của công ty hợp nhất. Trường hợp không có báo cáo tài chính năm liền trước, thì doanh nghiệp được sử dụng báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty bị hợp nhất.
Bên cạnh đó, thông tư đã bổ sung quy định về các trường hợp khác nộp báo cáo tài chính theo hướng dẫn của Sở GDCK sau khi được UBCKNN chấp thuận để bao quát tất cả các trường hợp phát sinh. Đối với trường hợp doanh nghiệp tăng vốn hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp  trong năm ĐKGD thì ngoài báo cáo tài chính theo quy định, thông tư đã bổ sung việc doanh nghiệp  phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để Sở GDCK Hà Nội  xem xét hồ sơ tính trên số vốn thay đổi mới của doanh nghiệp ĐKGD.
Thông tư 13 cũng bổ sung quy định doanh nghiệp tăng vốn hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp trong năm đăng ký giao dịch thì ngoài báo cáo tài chính theo quy định, thông tư đã bổ sung việc doanh nghiệp phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để Sở GDCK Hà Nội xem xét hồ sơ tính trên số vốn thay đổi mới của doanh nghiệp đăng ký giao dịch.
Thông tư Thông tư 13/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 1/5/2019.