TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Năm 2018, thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) tăng trưởng tốt và ổn định.
Tổng hợp giao dịch toàn thị trường
TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 (từ tháng 8-12) Năm 2018
1 Tổng KLGD hợp đồng 1.106.353 19.697.764
2 KLGD bình quân/phiên hợp đồng 10.954 78.791
3 Khối lượng OI (cuối kỳ) hợp đồng 8.077 21.653
 
Trên thị trường luôn duy trì 4 mã sản phẩm theo thông lệ quốc tế. Trong mỗi tháng đều có 1 mã sản phẩm đáo hạn vào ngày thứ Năm thứ ba của tháng và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế vào ngày giao dịch tiếp theo. Tại thời điểm cuối tháng 12/2018, có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1901, VN30F1902, VN30F1903 và VN30F1906 đáo hạn vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 6/2019.
Nhìn chung, TTCKPS duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và đều đặn, Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt 19.697.764 hợp đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 78.791 hợp đồng/phiên, tăng gấp 7 lần so với năm 2017.
 
Hình 1: Tổng hợp  GTGD & KLGD TTCKPS năm 2018


Trong 12 tháng của năm 2018, chỉ có tháng 8 và tháng 9 khối lượng hợp đồng giao dịch giảm, các tháng còn lại khối lượng giao dịch trên thị trường đều tăng, trong đó tháng 7 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 2.843.872 hợp đồng.
Tháng Khối lượng giao dịch (hợp đồng) Khối lượng OI cuối kỳ (hợp đồng)
1 408.709 10896
2 421.824 11461
3 519.649 9362
4 563.500 8315
5 1.640.465 11008
6 1.983.614 11812
7 2.843.872 16858
8 1.829.399 15320
9 1.557.281 14615
10 2.551.535 18426
11 2.821.433 16855
12 2.556.483 21653
 
Tính đến ngày 31/12/2018, tổng khối lượng hợp đồng mở (OI) toàn thị trường đạt 21.653 hợp đồng, tăng gấp gần 2,7 lần so với thời điểm cuối năm 2017.
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục được mở. Tính đến ngày 31/12/2018, đã có 57.677 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, tăng gấp 3,4 lần so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,18% khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Hạ tầng công nghệ phục vụ thị trường, bao gồm hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán thị trường, hệ thống công bố thông tin, vận hành thông suốt, ổn định và an toàn. Hoạt động giao dịch và trao đổi dữ liệu trên hệ thống giữa HNX, VSD với các thành viên thị trường thực hiện ổn định, chính xác, thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của Sở đảm bảo chính xác, kịp thời.
Hiện, có 13 CTCK là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở GDCK Hà Nội.