TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Trong tháng 11, có 1 mã sản phẩm là VN30F1811 đáo hạn ngày 15/11/2018 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1901 vào ngày 16/11/2018. Tại thời điểm cuối tháng 11 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1812, VN30F1901, VN30F1903, và VN30F1906.
Khối lượng giao dịch trên TTCK phái sinh trong tháng 11 đạt 2.821.433 hợp đồng, tăng 10,58% so với tháng trước. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 128.247 hợp đồng/phiên, tăng 15,6% so với tháng trước.
 
   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 10.2018 Tháng 11.2018 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch Hợp đồng 2.551.535 2.821.433 10,58%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 18.426 16.855 -8,53%
 
Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 8,53% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 30/11/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 16.855 hợp đồng.  
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối  tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 54.773 tài khoản, tăng 7,49% so với tháng trước.
Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm dưới  1% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chiếm 0,2% khối lượng giao dịch.

Quy mô giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 11/2018