Thống kê giao dịch
STT Ngày Thống kê giao dịch Outright Thống kê giao dịch Repos Thống kê Quy mô giao dịch Thống kê Biến động lợi suất
Theo mã TP Theo kỳ hạn còn lại Theo NĐT Theo KHMBL Theo NĐT
1 22/06/2018
2 21/06/2018
3 20/06/2018
4 19/06/2018
5 18/06/2018
6 15/06/2018
7 14/06/2018
8 13/06/2018
9 12/06/2018
10 11/06/2018
11 08/06/2018
12 07/06/2018
13 06/06/2018
14 05/06/2018
15 04/06/2018
16 01/06/2018