Thống kê giao dịch
STT Ngày Thống kê giao dịch Outright Thống kê giao dịch Repos Thống kê giao dịch bán và mua lại Thống kê giao dịch vay trái phiếu Thống kê Quy mô giao dịch Thống kê Biến động lợi suất
Theo mã TP Theo kỳ hạn còn lại Theo NĐT Theo KHMBL Theo NĐT Theo kỳ hạn Theo NĐT Theo kỳ hạn Theo NĐT
1 17/10/2019
2 16/10/2019
3 15/10/2019
4 14/10/2019
5 11/10/2019
6 10/10/2019
7 09/10/2019
8 08/10/2019
9 07/10/2019
10 04/10/2019
11 03/10/2019
12 02/10/2019
13 01/10/2019