Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 1,9938286158
6 tháng 2,0947630716
1 năm 2,2917200667
2 năm 2,6660019295
3 năm 3,0142728277
5 năm 3,6344887922
7 năm 4,1574094126
10 năm 4,7751688469
15 năm 5,4337170506
20 năm 5,7554324588
    Tổng số 10 bản ghi