Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 3,5711425267
6 tháng 3,6331464998
1 năm 3,7551414734
2 năm 3,9911020673
3 năm 4,2163996582
5 năm 4,6352104836
7 năm 5,0119814626
10 năm 5,4991976426
15 năm 6,1067177719
20 năm 6,4639510304
    Tổng số 10 bản ghi