Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 2,6298033464
6 tháng 2,6426884449
1 năm 2,6810860739
2 năm 2,7980554897
3 năm 2,9524019791
5 năm 3,3172028837
7 năm 3,6980677064
10 năm 4,2211547820
15 năm 4,8830068897
20 năm 5,3106495722
    Tổng số 10 bản ghi