Danh sách trái phiếu
 • Ngày phát hành
 • Loại trái phiếu
 • Mã TP
 • Kỳ hạn
 • Tình trạng NY
 • Loại tiền tệ
 • TCPH
 • Loại hình trả lãi
STT Mã TP Loại tiền tệ Kỳ hạn TCPH KLNY Hình thức trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Loại hình trả lãi Coupon (%/năm) Ngày GD đầu tiên Kỳ hạn còn lại Tình trạng
1 BVBS14036 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 2.018.250 Định kỳ - Cuối kỳ 22/01/2014 22/01/2019 Standard Coupon 9,2 24/01/2014 39 ngày Bình thường
2 BVBS14037 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 3.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 18/02/2014 18/02/2019 Standard Coupon 9 20/02/2014 66 ngày Bình thường
3 BVBS14041 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 4.500.000 Định kỳ - Cuối kỳ 01/04/2014 01/04/2019 Standard Coupon 7,8 03/04/2014 108 ngày Bình thường
4 BVBS14042 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 500.000 Định kỳ - Cuối kỳ 08/04/2014 08/04/2019 Standard Coupon 7,8 11/04/2014 115 ngày Bình thường
5 BVBS14043 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 16/04/2014 16/04/2019 Standard Coupon 7,6 18/04/2014 123 ngày Bình thường
6 BVBS14044 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 2.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 24/04/2014 24/04/2019 Standard Coupon 7,6 28/04/2014 131 ngày Bình thường
7 BVBS14046 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 2.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 14/05/2014 14/05/2019 Standard Coupon 7,6 15/05/2014 151 ngày Bình thường
8 BVBS14050 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 04/09/2014 04/09/2019 Standard Coupon 6,7 05/09/2014 264 ngày Bình thường
9 BVBS14052 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 11/11/2014 11/11/2019 Standard Coupon 5,5 12/11/2014 332 ngày Bình thường
10 BVBS14199 VND 15 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 24/12/2014 24/12/2029 Standard Coupon 8,1 25/12/2014 4028 ngày Bình thường
  Tổng số 523 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>