Danh sách trái phiếu
 • Ngày phát hành
 • Loại trái phiếu
 • Mã TP
 • Kỳ hạn
 • Tình trạng NY
 • Loại tiền tệ
 • TCPH
 • Loại hình trả lãi
STT Mã TP Loại tiền tệ Kỳ hạn TCPH KLNY Hình thức trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Loại hình trả lãi Coupon (%/năm) Ngày GD đầu tiên Kỳ hạn còn lại Tình trạng
1 BVBS14046 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 2.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 14/05/2014 14/05/2019 Standard Coupon 7,6 15/05/2014 25 ngày Bình thường
2 BVBS14050 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 04/09/2014 04/09/2019 Standard Coupon 6,7 05/09/2014 138 ngày Bình thường
3 BVBS14052 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 11/11/2014 11/11/2019 Standard Coupon 5,5 12/11/2014 206 ngày Bình thường
4 BVBS14199 VND 15 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 24/12/2014 24/12/2029 Standard Coupon 8,1 25/12/2014 3902 ngày Bình thường
5 BVBS15061 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 4.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 19/01/2015 19/01/2020 Standard Coupon 6,5 20/01/2015 275 ngày Bình thường
6 BVBS15062 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 4.750.000 Định kỳ - Cuối kỳ 28/01/2015 28/01/2020 Standard Coupon 6,3 29/01/2015 284 ngày Bình thường
7 BVBS15063 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 5.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 04/02/2015 04/02/2020 Standard Coupon 5,9 05/02/2015 291 ngày Bình thường
8 BVBS15064 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 3.500.000 Định kỳ - Cuối kỳ 11/02/2015 11/02/2020 Standard Coupon 5,9 12/02/2015 298 ngày Bình thường
9 BVBS15065 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 04/03/2015 04/03/2020 Standard Coupon 5,6 05/03/2015 320 ngày Bình thường
10 BVBS15066 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 3.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 11/03/2015 11/03/2020 Standard Coupon 5,6 12/03/2015 327 ngày Bình thường
  Tổng số 495 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>