Thủ tục Hành chính
Thực hiện theo Quyết định 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố 180 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố 13 thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Đăng ký giao dịch chứng khoán
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Công ty đại chúng
- Lệ phí thực hiện: Không
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
+ Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
+ Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính;
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
2. Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức đăng ký giao dịch
- Lệ phí thực hiện: Không
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính;
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
3. Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp các công ty bị hợp nhất đều đang niêm yết (trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Công ty hợp nhất đăng ký niêm yết cổ phiếu
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
4. Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong tường hợp Công ty đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minhhợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Công ty hợp nhất đăng ký niêm yết cổ phiếu
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
5. Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp Công ty hợp nhất từ các công ty bị hợp nhất đều chưa niêm yết trên cả hai Sở giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Công ty hợp nhất đăng ký niêm yết cổ phiếu
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
6. Đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức đăng ký niêm yết
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
7. Đăng ký niêm yết trái phiếu doanh nghiệp
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức đăng ký niêm yết trái phiếu
- Lệ phí thực hiện:Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
8. Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty chứng khoán đại chúng
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
9. Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty sát nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức niêm yết nhận sáp nhập
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
10. Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty sát nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b các khoản 1,2 Điều 7 Thông tư 202/2016TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức niêm yết nhận sáp nhập
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính:
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
11. Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty sát nhập doanh nghiệp theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 202/2016TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức niêm yết nhận sáp nhập
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính:
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
12. Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sát nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm c các khoản 1,2 Điều 7 Thông tư 202/2016TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức niêm yết nhận sáp nhập
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính:
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)
 
13. Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành
a. Thông tin chung
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức niêm yết phát hành cổ phiếu để hoán đổi
- Lệ phí thực hiện: Quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính:
- Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
- Căn cứ pháp lý:
     + Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;
     + Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
     + Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính;
     + Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính.
b. Thông tin chi tiết
(Download file đính kèm tại đây)