Giao dịch Trái phiếu
  • Nhà đầu tư trong nước
  • Nhà đầu tư nước ngoài
Bước 1. Mở tài khoản giao dịch (tài khoản tiền/chứng khoán, tài khoản giao dịch)
  • Trường hợp mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán là thành viên thị trường TPCP: Công ty Chứng khoán có trách nhiệm đặt lệnh cho nhà đầu tư.
  • Trường hợp mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán không phải là thành viên thị trường TPCP: Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản có trách nhiệm đặt lệnh cho khách hàng thông qua Công ty Chứng khoán thành viên.
  • Trường hợp mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại (tài khoản tiền/chứng khoán): khách hàng phải đặt lệnh giao dịch qua Công ty chứng khoán.
Bước 2. Ký quỹ giao dịch
  • Khi đặt lệnh mua TPCP, khách hàng ký quĩ tiền giao dịch theo mức thỏa thuận với Công ty Chứng khoán.
  • Khi đặt lệnh bán TPCP, khách hàng phải có đủ số lượng TPCP đặt bán.
Bước 3. Đặt lệnh giao dịch
  • Lệnh giao dịch được thực hiện qua Công ty Chứng khoán thành viên thị trường TPCP (trừ Ngân hàng thương mại là thành viên hệ thống giao dịch trái phiếu).
  • Viết phiếu lệnh mua/bán TPCP theo mẫu của Công ty Chứng khoán.
Bước 4. Nhận kết quả giao dịch chi tiết tại Công ty Chứng khoán đặt lệnh giao dịch.
Bước 5. Thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp ngày thực hiện giao dịch, tiền/chứng khoán sẽ được chuyển tới tài khoản của khách hàng thông qua hệ thống thanh toán và bù trừ chứng khoán.