Công bố thông tin
  • Cổ đông lớn
  • Cổ đông sáng lập
  • Người nội bộ và Người CLQ
Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Quy định về công bố thông tin đối với cổ đông lớn như sau:

Tổ chức, cá nhân, nhóm người liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TCNY/ĐKGD có nghĩa vụ CBTT về sở hữu cổ phiếu của mình.
 
Loại thông tin
công bố
Thời hạn công bố Yêu cầu
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi trở thành cổ đông lớn Theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 155/2015/TT-BTC
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày không còn là cổ đông lớn Theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 155/2015/TT-BTC
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (khi có sự thay đổi qua các ngưỡng 1%/số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1%/số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết Theo mẫu tại Phụ lục số 07 Thông tư 155/2015/TT-BTC