Đấu giá
  • Đối tượng và Điều kiện
  • Tìm hiểu thông tin
  • Thủ tục Đấu giá thông thường
  • Thủ tục Đấu giá theo lô
Đối tượng NĐT trong nước
Cá nhân Tổ chức
Điều kiện - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự)
- Có chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác
- Có tư cách pháp nhân
- Có trụ sở chính, địa chỉ liên hệ cụ thể, rõ ràng
- Có văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người ký Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các văn bản khác trong quá trình tham dự đấu giá không phải là người đại diện theo pháp luật)
Đối tượng NĐT nước ngoài
Cá nhân Tổ chức
Điều kiện - Tương tự điều kiện của NĐT cá nhân trong nước - Tương tự điều kiện của NĐT tổ chức trong nước
- Có tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

Đối với trường hợp NĐT tham gia cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa: NĐT (bao gồm cả NĐT trong nước và nước ngoài) phải có tài khoản giao dịch chứng khoán. Trường hợp NĐT chưa có tài khoản, công ty chứng khoán (CTCK) là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư (nếu NĐT yêu cầu). [1]

Đối với trường hợp đấu giá bán cổ phần theo lô (NĐT phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô): Ngoài những điều kiện như đối tượng tham gia đấu giá thông thường, cần có thêm các điều kiện: Có năng lực tài chính; có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:
a)   Đối với phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của DNNN cổ phần hóa:
- Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp);
- Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp (trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh);
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc các tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;
- Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con.
b)   Đối với phiên bán đấu giá thoái vốn nhà nước/chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy phép của UBCKNN:
- Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm bán cổ phần và kiểm toán báo cáo tài chính (trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh);
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc các tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;
- Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. [2]
Lưu ý:
- Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó. NĐT cần xem Quy chế đấu giá của từng cuộc đấu giá để biết thông tin cụ thể.
 
[1] Theo quy định tại Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính
[2] Theo Điều 189 Luật Doanh nghiệp