Đăng ký Thành viên
 • Điều kiện đăng ký
 • Thủ tục đăng ký Thành viên NY
 • Đăng ký Thành viên UPCoM
Điều kiện đăng ký làm thành viên thị trường niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch

Để trở thành Thành viên giao dịch thị trường niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội, công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện quy định tại  Điều 3 Quy chế thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-SGDHN ngày 27/5/2015, cụ thể như sau:
 1. Được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN) cấp phép hoạt động môi giới chứng khoán;
 2. Được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận là Thành viên lưu ký;
 3. Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch bao gồm:
  1. Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu và kết nối giao dịch với hệ thống giao dịch của SGDCKHN;
  2. Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và của SGDCKHN;
  3. Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới, v.v;
  4. Có thiết bị cung cấp thông tin giao dịch của SGDCKHN phục vụ nhà đầu tư tại mỗi địa điểm đăng ký kết nối giao dịch với SGDCKHN;
  5. Có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán và thông tin công bố của công ty chứng khoán;
 4. Có ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán; có cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu quy định.
 1. Lãnh đạo công nghệ thông tin phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
 2. Có ít nhất 02 cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin có bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên, trong đó ít nhất 01 cán bộ có chứng chỉ chuyên môn về hệ thống mạng, bảo mật, phần mềm.
 1. Đăng kí sử dụng Hệ thống quản lý thông tin công ty của SGDCKHN.
 2. Trường hợp là công ty chứng khoán đã từng là Thành viên của SGDCKHN, chỉ được đăng ký lại thành viên:
 1. Sau hai (02) năm kể từ ngày chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện.
 2. Sau năm (05) năm kể từ ngày chấm dứt tư cách Thành viên bắt buộc.
 1. Các điều kiện khác do SGDCKHN quy định.