Giao dịch TPCP
 • Quy định chung
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống
 • Văn bản pháp luật điều chỉnh
 1. Thời gian giao dịch:
 • Phiên sáng: 9h00 – 11h30;
 • Phiên chiều: 13h – 14h45;
 • Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và những ngày nghỉ giao dịch theo quy định của cơ quan quản lý.
 1. Loại hàng hóa giao dịch trên thị trường
 • TPCP có kỳ hạn danh nghĩa trên một (01) năm do KBNN phát hành;
 • Tín phiếu Kho bạc do KBNN phát hành có kỳ hạn danh nghĩa không vượt quá 52 tuần;
 • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;
 • Trái phiếu Chính quyền địa phương.
 1. Mệnh giá niêm yết và đơn vị giao dịch
 • Mệnh giá: 100.000 đồng
 • Đơn vị yết giá: 01 đồng
 1. Loại hình giao dịch
SGDCKHN tổ chức 2 loại hình giao dịch, bao gồm:
 • Giao dịch mua bán thông thường (Giao dịch Outright): là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại TPCP.
 • Giao dịch mua bán lại (Giao dịch Repos): là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu TPCP đó sau một khoảng thời gian xác định với một mức giá xác định. Giao dịch mua bán lại bao gồm Giao dịch bán (Giao dịch lần 1) và Giao dịch mua lại (Giao dịch lần 2). Trong giao dịch mua bán lại, bên Bán được hiểu là bên bán trong Giao dịch lần 1, bên Mua được hiểu là bên mua trong Giao dịch lần 1.
 1. Phương thức giao dịch
 • SGDCKHN áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận đối với các giao dịch trên Hệ thống giao dịch.
 • 2 phương thức giao dịch thỏa thuận cụ thể:
  • Giao dịch thỏa thuận điện tử: là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại;
  • Giao dịch thỏa thuận thông thường: là hình thức giao dịch trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau bằng công cụ gửi tin nhắn trên hệ thống giao dịch hoặc bằng các phương tiện liên lạc ngoài hệ thống về các điều kiện giao dịch và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch để xác lập giao dịch.
 1. Khối lượng giao dịch tối thiểu:
 • Đối với giao dịch mua bán thông thường
  • Với giao dịch mua bán thông thường TPCP theo phương thức thỏa thuận điện tử: Khối lượng giao dịch tối thiểu là 100 TPCP.
  • Với giao dịch mua bán thông thường TPCP theo phương thức thỏa thuận thông thường: Khối lượng giao dịch tối thiểu là 10.000 TPCP.
  • Giao dịch mua bán thông thường có khối lượng từ một (01) đến chín chín (99) TPCP (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư và thành viên giao dịch thông thường theo nguyên tắc thỏa thuận về giá. Khi có yêu cầu của nhà đầu tư, thành viên giao dịch thông thường có trách nhiệm mua lại và chỉ được phép thực hiện mua lại TPCP lô lẻ của nhà đầu tư.
 • Đối với giao dịch mua bán lại: Khối lượng giao dịch tối thiểu quy định đối với 1 mã TPCP trong giao dịch mua bán lại nhiều mã là 100 TPCP.
 1. Các loại lệnh giao dịch
 • Phương thức thoả thuận điện tử:
  • Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường: Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường là các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn có hiệu lực trong ngày được chào công khai trên hệ thống.
  • Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn: bao gồm hai loại lệnh sau:
   • Lệnh yêu cầu chào giá: Lệnh yêu cầu chào giá có tính chất quảng cáo được sử dụng khi nhà đầu tư chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh yêu cầu chào giá có thể gửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.
   • Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi Lệnh yêu cầu chào giá.
 • Phương thức thỏa thuận thông thường:
  • Lệnh báo cáo giao dịch trong ngày: Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch đã được các bên thoả thuận xong về các điều kiện trong giao dịch.
 • Các loại lệnh theo từng loại hình giao dịch:
  • Giao dịch mua bán thông thường:
   • Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường;
   • Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn;
   • Lệnh báo cáo giao dịch.
  • Giao dịch mua bán lại:
   • Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn;
   • Lệnh báo cáo giao dịch.