Đấu thầu Trái phiếu
  • Đối tượng - Hàng hóa
  • Hướng dẫn Đấu thầu
1. Đối tượng mua trái phiếu
- Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài. 
- Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu. 

2. Hàng hóa
- Trái phiếu Chính phủ
- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
- Trái phiếu Chính quyền địa phương