Thuế - Phí
  • Các loại phí
  • Thuế
Phí áp dụng đối với thành viên:
Tiêu chí Mức thu
Phí quản lý thành viên 20 triệu/năm
Phí sử dụng thiết bị đầu cuối 20 triệu/thành viên/năm
Phí giao dịch:
-      Giao dịch Ouright
-      Giao dịch repo đến 2 ngày
-      Giao dịch Repo từ 3 đến 14 ngày
-      Giao dịch Repo trên 14 ngày
 
0,0054%/giá trị giao dịch
0,0045%/giá trị giao dịch
0,0036% giá trị giao dịch
0,0054%/giá trị giao dịch
 
Phí giao dịch áp dụng đối với nhà đầu tư không phải là thành viên:
Do Công ty chứng khoán quy định nhưng mức thu không quá 0,15% giá trị giao dịch.