Thành viên TPCP
  • Điều kiện Thành viên TPCP
  • Thủ tục đăng ký Thành viên
  • Hồ sơ đăng ký thành viên
  • Đăng ký GD từ xa
  • Đăng ký Đại diện GD

Các điều kiện làm thành viên thị trường TPCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Loại thành viên Thành viên giao dịch thông thường (CTCK) Đối với thành viên giao dịch đặc biệt
Điều kiền chung Là công ty chứng khoán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; được phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán - Là ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương với mức vốn pháp định theo quy định hiện hành của Chính phủ về Ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng và các quy định hiện hành có liên quan
Là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Chương VI của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 đối với việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán; và các quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010  
Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự phục vụ hoạt động giao dịch TPCP tại  SGDCKHN Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự phục vụ hoạt động giao dịch TPCP tại SGDCKHN
Được ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh toán cho công ty chứng khoán cam kết về việc cho vay thanh toán giao dịch TPCP trong trường hợp công ty chứng khoán tạm thời mất khả năng thanh toán.
Nội dung bản cam kết phải quy định rõ trong trường hợp công ty chứng khoán tạm thời mất khả năng thanh toán, SGDCKHN được quyền trực tiếp yêu cầu ngân hàng thương mại thực hiện thanh toán các giao dịch thay cho công ty chứng khoán.
 
 
Điều kiện về cơ sở vật chất Đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động, cụ thể:
 + Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch TPCP của SGDCKHN;
 + Có thiết bị cung cấp thông tin giao dịch TPCP trực tuyến của SGDCKHN phục vụ người đầu tư tại mỗi địa điểm giao dịch;
 + Có trang thông tin điện tử đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin của thành viên thông thường tại Thông tư 234/2012/TT-BTC;
 + Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của SGDCKHN;
+ Tham gia đường truyền dữ liệu dùng chung theo quy định của SGDCKHN;
 + Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới, …
 
Đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động:
+ Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch TPCP của SGDCKHN;
+ Có trang thông tin điện tử đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin của thành viên đặc biệt tại Thông tư 234/2012/TT-BTC;
+ Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của SGDCKHN;
 + Tham gia đường truyền dữ liệu dùng chung theo quy định của SGDCKHN;
+ Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới, …
 
Điều kiện về nhân sự Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với tính trung thực và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp tốt:
 + (Tổng) Giám đốc phải đáp ứng được các điều kiện quy định của pháp luật đối với người làm (Tổng) Giám đốc công ty chứng khoán;
 + Có nhân viên đủ điều kiện được cử làm đại diện giao dịch;
 + Tất cả nhân viên công ty phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
 
Có thành viên Ban (Tổng) Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động giao dịch trái phiếu. Có nhân viên đủ điều kiện được cử làm đại diện giao dịch;
 
Điều kiện khác Đáp ứng Quy định của SGDCKHN về giao dịch từ xa Đáp ứng Quy định của SGDCKHN về giao dịch từ xa.
Đáp ứng các điều kiện khác do SGDCKHN quy định Đáp ứng các điều kiện khác do SGDCKHN quy định