Quy trình Đấu giá
  • Đấu giá thông thường
  • Đấu giá theo lô
Thời gian [1] Các bước thực hiện Các bên thực hiện
  Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá DN/Đại diện chủ sở hữu
Khoảng 05 ngày làm việc (NLV) Xem xét hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
  1.  
Ngay sau khi hồ sơ đăng ký đấu giá được hoàn thiện Họp các bên thống nhất lịch trình tổ chức đấu giá HNX, DN/Đại diện chủ sở hữu, đơn vị tư vấn (nếu có)
Ngày T-22 Thông báo lựa chọn đại lý đấu giá
  1.  
Ngày T-20 Công bố thông tin về phiên đấu giá HNX, đại lý đấu giá, HNX/Đại diện chủ sở hữu
Ngày T-19 đến T-5 Tiếp nhận đăng ký, đặt cọc của NĐT Đại lý đấu giá
Ngày T-3 Công bố kết quả đăng ký của NĐT
  1.  
Ngày T-2 Nhận phiếu tham dự đấu giá của NĐT Đại lý đấu giá
Ngày T-1 Chuyển hòm phiếu tham dự đấu giá cho HNX Đại lý đấu giá
Ngày T Tổ chức phiên đấu giá và Thông báo kết quả đấu giá HNX, đại lý đấu giá, DN/Đại diện chủ sở hữu, đơn vị tư vấn (nếu có)
T+10 ngày thường Nhận thanh toán tiền mua cổ phần Đại lý đấu giá
5 NLV kể từ ngày hết hạn thanh toán Nhận tiền thanh toán mua cổ phần từ các đại lý và chuyển cho DN tiền thu được từ bán đấu giá Đại lý đấu giá, HNX
Lưu ý:
  • Đối với trường hợp DNNN bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) để chuyển thành công ty cổ phần:
+ Ban chỉ đạo cổ phần hóa gửi Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần tại SGDCK và đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4A kèm theo Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính) và các tài liệu liên quan đến cổ phần hóa cho HNX, đồng thời gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện đồng thời việc đăng ký bán đấu giá cổ phần, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch số cổ phần bán được qua đấu giá.
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, DN cổ phần hóa có trách nhiệm báo cáo UBCKNN và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá.
 
[1] Tất cả các mốc thời gian tính theo ngày làm việc (trừ những mốc thời gian đề rõ tính theo ngày thường)