Đối tượng bán đấu giá
  • Đối tượng bán đấu giá
Các đối tượng có thể đăng ký bán đấu giá qua HNX:
  1. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần;
  2. Bán phần vốn nhà nước đầu tư, góp vốn tại doanh nghiệp khác;
  3. Doanh nghiệp chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy phép của UBCKNN.
Lưu ý:
  • Trường hợp (1), DN không cần nộp hồ sơ đăng ký bán đấu giá cho UBCKNN trước khi nộp cho HNX.
  • Trường hợp (2), (3), HNX chỉ tổ chức đấu giá sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.
 Các loại chứng khoán bán đấu giá qua HNX: Cổ phần, Trái phiếu, Quyền mua, Các loại CK khác theo quy định của Pháp luật.