Hoạt động hỗ trợ DN đăng ký đấu giá
  • Hỗ trợ DN đăng ký Đấu giá
  • Tư vấn hồ sơ, giảm thiểu thời gian chuẩn bị hồ sơ;
  • Hỗ trợ công bố thông tin và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp;
  • Phối hợp với các cơ quan quản lý và tổ chức liên quan tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ triển khai thành công các phiên đấu giá;
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển thành công ty cổ phần sau đấu giá;
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp gắn kết cổ phần hóa với đăng ký giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán.