CIMS
  • Hệ thống CIMS
Với mục đích hỗ trợ tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch/ thành viên chuyển tải thông tin đến công chúng đầu tư được đầy đủ, chính xác và kịp thời; nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã xây dựng và hoàn thiện Hệ thống Quản lý Thông tin Công ty (Corporate Information Management System-CIMS). Dưới đây là mô hình Hệ thống:
 

CIMS là hệ thống quản lý thông tin trực tuyến 24/7 trên Internet. CIMS hỗ trợ tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch/ thành viên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo một cách nhanh chóng, hiệu quả, khắc phục được các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin từ trước đến nay, cụ thể:
- Hỗ trợ rút ngắn thời gian công bố thông tin/ báo cáo: CIMS cho phép người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch/ thành viên trực tiếp truy cập vào hệ thống qua đường truyền internet để chuyển các thông tin đã được ký số[1] cho HNX một cách an toàn và bảo mật;
- Hỗ trợ giảm thiểu sai sót trong thông tin công bố: CIMS hỗ trợ kiểm tra số liệu trên báo cáo tài chính, dữ liệu về cổ đông nội bộ, người có liên quan... qua đó loại bỏ các trường hợp thông tin công bố không đúng mẫu quy định, không thống nhất với các số liệu đã công bố trong quá khứ, giảm thiểu các sai sót,...
- Hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin giữa HNX và tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch/ thành viên: Doanh nghiệp nhanh chóng nhận được phản hồi của HNX về các thông tin đã được đẩy vào hệ thống, cũng như nhận được các yêu cầu công bố thông tin từ HNX.
 


[1] Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu – Khoản 11, Điều 3 Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.