Trạng thái chứng khoán
  • Hạn chế giao dịch
  • Tạm ngừng giao dịch trên UPCoM
Theo Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 268/QĐ-SGDHN ngày 29/04/2016 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, quy định chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch như sau:

SGDCKHN sẽ xem xét hạn chế thời gian hoặc biện độ dao động giá đối với chứng khoán đăng ký giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
  1. Tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin về các báo cáo tài chính năm đã kiểm toán theo quy định trong hai năm liên tục;
  2. Tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu được phản ánh trong báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét là số không dương;
  3. Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức đăng ký giao dịch;
  4. Không xác định được trụ sở chính tại địa điểm kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của tổ chức đăng ký giao dịch;
  5. Trong trường hợp SGDCKHN xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Tổ chức đăng ký giao dịch phải giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch, có phương án khắc phục và công bố thông tin theo yêu cầu của SGDCKHN.