ĐKGD bổ sung
  • Hồ sơ thay đổi ĐKGD
  • Thủ tục thay đổi ĐKGD
Theo Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thay đổi ĐKGD trên thị trường UPCoM như sau:

1. Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch
Các trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch bao gồm:
          - Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
          - Tổ chức đăng ký giao dịch bị tách hoặc nhận sáp nhập doanh nghiệp.

2. Hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch
          + Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015;
          + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
          + Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.