Công bố Thông tin
  • Tin định kỳ
  • Tin bất thường
  • Tin theo yêu cầu
Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quy chế Công bố thông tin tại Sở GDCK Hà Nội ban hành theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, hướng dẫn CBTT đối với Tổ chức ĐKGD không phải là Công ty đại chúng quy mô lớn như sau:
 
Loại thông tin công bố Thời hạn công bố Nội dung công bố
Báo cáo tài chính năm Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trường hợp được UBCKNN gia hạn tối đa không quá 100 ngày).
 
1. Bảng cân đối kế toán
2. BC kết quả hoạt động KD
3. BC lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh BCTC và phụ lục (nếu có)
5. Báo cáo Ban Giám đốc
6. BC kiểm toán của tổ chức kiểm toán
7. Văn bản giải trình trường hợp kiểm toán không chấp nhận toàn phần BCTC
Báo cáo thường niên Trong vòng 20 ngày sau ngày công bố BCTC năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo Phụ lục số 04 Thông tư 155/2015/TT-BTC (Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với BCTC năm được kiểm toán)
Họp Đại hội đồng cổ đông Công bố tài liệu họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ. 1. Thông báo mời họp
2. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp
3. Chương trình họp
4. Phiếu biểu quyết
5. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên BKS, thành viên HĐQT
6. Các tài liệu thảo luận.