Đăng ký giao dịch mới
  • Đối tượng ĐKGD
  • Hồ sơ ĐKGD mới
  • Thủ tục ĐKGD mới
  • Văn bản hướng dẫn
  • Liên hệ
TT Đối tượng Thời gian hoàn tất ĐKGD
1 Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng
2 Công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán
3 Doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định pháp luật về cổ phần hóavà chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Chi tiết tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 130/2019/TT-BTC
4 Công ty hủy niêm yết 10 ngày kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực
5 Công ty hợp nhất từ các doanh nghiệp trong đó có công ty niêm yết, mà sau hợp nhất, công ty hợp nhất không đáp ứng điều kiện niêm yết 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp