Đăng ký giao dịch mới
  • Đối tượng ĐKGD
  • Hồ sơ ĐKGD mới
  • Thủ tục ĐKGD mới
  • Văn bản hướng dẫn
  • Liên hệ
STT Đối tượng Thời gian hoàn tất ĐKGD
1 Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng
2 Công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng
3 Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán của UBCKNN
4 Doanh nghiệp cổ phần hóa dưới hình thức đấu giá công khai tại SGDCK 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận kết quả đấu giá của UBCKNN
5 Doanh nghiệp chào bán chứng khoán ra công chúng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chào bán chứng khoán ra công chúng
6 Công ty hủy niêm yết 10 ngày kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực
7 Công ty hợp nhất từ các doanh nghiệp trong đó có công ty niêm yết, mà sau hợp nhất, công ty hợp nhất không đáp ứng điều kiện niêm yết 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp