Niêm yết mới
  • Điều kiện Niêm yết
  • Hồ sơ Đăng ký niêm yết
  • Lưu ý về Báo cáo tài chính
  • Thủ tục đăng ký NY
  • Văn bản PL liên quan
Điều kiện niêm yết chứng khoán tại SGDCK được quy định tại Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, cụ thể:
 
TT Điều kiện Quy định
 
Lưu ý
A Điều kiện niêm yết cổ phiếu
 
1 Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm ĐKNY ≥ 30 tỷ đồng Tính trên báo cáo kiểm toán
2 Thời gian hoạt động CTCP
 
≥ 1 năm hoạt động dưới hình thức CTCP tính đến thời điểm ĐKNY Ngoại trừ DNNN cổ phần hóa gắn với niêm yết
3 Kết quả kinh doanh Tỷ lệ ROE năm liền trước năm ĐKNY≥ 5% Trường hợp thông thường
- R: Lợi nhuận sau thuế
- E = VCSH bình quân đầu kỳ + cuối kỳ
Trường hợp có công ty con
- R: LNST của công ty mẹ được xác định tại BC hợp nhất
- E = VCSH bình quân đầu kỳ + cuối kỳ được xác định tại BC hợp nhất
Trường hợp có hoạt động chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong năm liền trước năm ĐKNY
- R= Tổng LNST các giai đoạn  hoạt động xác định tại BC kiểm toán từng giai đoạn
- E = VCSH bình quân đầu kỳ + cuối kỳ của các giai đoạn hoạt động xác định tại BC kiểm toán từng giai đoạn
    Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm - Xem xét trên BCTC tại thời điểm gần nhất.
- Xem xét trên BCTC hợp nhất/ BC tổng hợp trường hợp có công ty con hoặc đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc
    Không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm ĐKNY - Xem xét trên BCTC tại thời điểm gần nhất
- Áp dụng cho công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên trường hợp có công ty con hoặc đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc
    Tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán BCTC  
4 Tính đại chúng Tối thiểu 15% CP có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ Ngoại trừ DNNN chuyển đổi thành CTCP theo quy định của Thủ tướng CP
5 Cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là TVHĐQT, GĐ (TGĐ), PGĐ (PTGĐ), BKS,  KTT và cổ đông lớn là người có liên quan của TVHĐQT, GĐ (TGĐ), PGĐ (PTGĐ), BKS,  KTT - Cam kết nắm giữ 100% số CP do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số CP này trong thời gian 6 tháng tiếp theo
 
- Không tính số CP thuộc sở hữu NN do các cá nhân trên đại diện nắm giữ
- Trường hợp TCĐKNY có Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng thì cả 2 chức danh đều phải cam kết.
- Cam kết còn áp dụng cho các chức danh tương đương: Quyền TGĐ, quyền PTGĐ, phụ trách kế toán …
6 Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Hồ sơ ĐKNY cổ phiếu hợp lệ theo quy định Khoản 2 Điều 57 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, khoản 18 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP và Điều 3, điều 9 Thông tư 202/2015/TT-BTC
B Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp
 
1 Loại hình hoạt động
 
Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn  
2 Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm ĐKNY ≥ 10 tỷ đồng Tính trên báo cáo kiểm toán
3 Hoạt động  kinh doanh của năm liền trước năm ĐKNY Có lãi  
4 Trái phiếu Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn  
5 Hồ sơ ĐKNY Hợp lệ theo quy định