Công bố thông tin
  • Công bố thông tin định kỳ
  • Công bố thông tin bất thường
  • Công bố thông tin theo yêu cầu
Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quy chế Công bố thông tin tại Sở GDCK Hà Nội ban hành theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/08/2016 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội: 
Loại thông tin công bố Thời hạn công bố
Báo cáo tài chính năm Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trường hợp được UBCKNN gia hạn tối đa không quá 100 ngày).
 
Báo cáo tài chính bán niên Trong vòng 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét/kiểm toán nhưng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính (trường hợp được UBCKNN gia hạn tối đa không quá 60 ngày).
 
Báo cáo tài chính quý hoặc Báo cáo tài chính quý đã được soát xét/kiểm toán (nếu có) - 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý (trường hợp được UBCKNN gia hạn tối đa không quá 30 ngày)
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét/kiểm toán (trường hợp là BCTC quý đã được soát xét/kiểm toán)
Báo cáo thường niên Trong vòng 20 ngày sau ngày công bố BCTC năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng và năm) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo
Họp Đại hội đồng cổ đông Công bố tài liệu họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.
Báo cáo sử dụng vốn Trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư: Báo cáo định kỳ 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho đến khi hoàn thành dự án; hoặc cho đến khi đã giải ngân hết số tiền huy động được (báo cáo UBCKNN).