HNX30 499,57 5,41 1,09
HNX30TRI 693,67 8,21 1,20
Xây dựng 247,78 1,73 0,70
Tài chính 704,61 19,68 2,87
HNX Index 319,01 2,32 0,73
Large 370,92 -0,44 -0,12
Công nghiệp 260,93 -1,42 -0,54
Mid/Small 719,77 20,92 2,99
UPCoM Index 88,83 -0,11 -0,12
UPCOM Large Index 153,45 -0,03 -0,02
UPCOM Medium Index 182,66 -1,57 -0,85
UPCOM Small Index 142,03 0,68 0,48
VNX50 2.450,09 12,15 0,50
VNX Allshare 2.236,91 14,10 0,63
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>