BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông Nguyễn Thành Long: Chủ tịch HĐQT
Trình độ học vấn:
Tiến sỹ khoa học (TSKH), Tiến sỹ (TS), Đại học Kinh tế VacSava, Ba Lan.
Kinh nghiệm công tác:
2004 – 02/2016: Công tác tại UBCKNN, từng giữ các chức vụ:
     + Công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế (09/2004- 6/2006);
     + Công tác tại Vụ Phát triển thị trường (07/2006- 10/2006);
     + Phó Trưởng ban Quản lý kinh doanh (11/2006- 12/2007);
     + Phó Trưởng ban Quản lý quỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán (1/2008 – 7/2011);
     + Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán (8/2011-11/2013);
     + Phó Chủ tịch UBCKNN (12/2013-2/2016).   
03/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT Sở GDCK Hà Nội.
 
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Quan hệ kinh tế quốc tế - Viện Kinh tế Plekhanop (Liên bang Nga).
Kinh nghiệm công tác:
1989 – 1997: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
1997 – 2007: Công tác tại UBCKNN.
2007 – nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
     + Phó Giám đốc Trung tâm GDCK Hà Nội (2007 - 2009);
     + Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (2009 - 2012);
     + Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (12/2012 - 2/2016).
     + Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội (từ 3/2016 - nay).


3. Ông Nguyễn Như Quỳnh: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Tiến sỹ Kinh tế - Đại học Kobe (Nhật Bản).
Kinh nghiệm công tác:
1999 - 7/2018: Công tác tại Bộ Tài chính.
     + 1999 - 2004: Công tác tại Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính;
     + 2004 - 2011: Công tác tại Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; 
     + 2011 - 2014: 
Phó Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Tài chính; 
     + 11/2014 - 7/2018: 
Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Tài chính; 
7/2018 - nay: 
Công tác tại SGDCK Hà Nội, giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. 

4. Ông Nguyễn Anh Phong: Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân.
Kinh nghiệm công tác:
1999 - 2000: Công tác tại UBCKNN.
2000 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
     + Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005 - 2011);
     + Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (2011 - nay). 

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh: Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Viện Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân.
Kinh nghiệm công tác:
1996 - 1997: Phó trưởng Phòng Kế toán - Công ty liên doanh Vina Shizoki.
1997 - 1998: Kế toán trưởng - Khách sạn Daewoo Hà nội.
1998 - 2000: Trợ lý Giám đốc Tài chính - Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt nam
2000 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
     + Phó, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm GDCK Hà Nội (2000 - 2009);
     + Giám đốc các phòng nghiệp vụ thuộc Sở GDCK Hà Nội (2009 - 2012);
     + Trưởng Ban Kiểm soát Sở GDCK Hà Nội (02/2012 - 08/2017);
     + Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (từ 10/08/2017).