BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Quá trình công tác:
Từ 2004 - 3/2021: Công tác tại Bộ Tài chính, giữ các chức vụ:
+ 2/2004 - 1/2005: cán bộ Dự án Quản lý Nợ - Bộ Tài chính;
+ 2/2005- 3/2011: Chuyên viên phòng Đa phương Vụ Tài chính Đối ngoại (nay là Cục QLN và TCĐN);
+ 4/2011 - 3/2014: Chuyên viên phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ;
+ 4/2014 - 9/2015: Phó trưởng Phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ;
+ 10/2015 - 3/2020: Trưởng Phòng Tổng hợp Thư ký Văn phòng Bộ;
+ 4/2020 - 3/2021: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;
Từ 3/2021 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, giữ chức vụ
+ 3/2021 - 6/2021: Chủ tịch Hội đồng quản trị
+ 6/2021: Chủ tịch
 
2. Ông Nguyễn Anh Phong - Quyền Tổng Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
Quá trình công tác:
Từ 1999 - 2000: Công tác tại UBCK.
Từ 2000 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, giữ các chức vụ:
+ 2005 - 2011: Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ;
+ 2011 - 4/2019: Phó Tổng Giám đốc;
+ 5/2019 - 2/2021: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
+ 3/2021 - 6/2021: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.
+ 6/2021: Quyền Tổng Giám đốc
 
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Quá trình công tác:
Từ 1996 - 1997: Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán - Công ty liên doanh Vina Shizoki.
Từ 1997 - 1998: Kế toán trưởng - Khách sạn Daewoo Hà Nội.
Từ 1998 - 2000: Trợ lý Giám đốc Tài chính - Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam.
Từ 2000 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, giữ các chức vụ:
+ 2000 - 2012: Phó, Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ;
+ 2/2012 – 12/2012: Thành viên HĐQT;
+ 2/2012 - 8/2017: Trưởng Ban Kiểm soát;
+ 8/2017: Phó Tổng Giám đốc.
   
4. Ông Đỗ Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
Quá trình công tác:
Từ 1998 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, giữ các chức vụ:
+ 12/1998 - 4/2007: Chuyên viên các phòng nghiệp vụ;
+ 3/2005 - 4/2007: Phó Trưởng ban Tổ chức đấu giá cổ phần;
+ 4/2007 - 6/2018: Phó, Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ;
+ 7/2018 - 10/2021: Trưởng Ban Kiểm soát.
+ 11/2021: Phó Tổng Giám đốc
 
5. Ông Đỗ Đức Mạnh - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công nghệ thông tin.
Quá trình công tác:
Từ 9/1998 - 12/1999: Cán bộ công ty Selmar, Nhật Bản
Từ 12/1999 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, giữ các chức vụ:
+12/1999 - 7/2004: Chuyên viên phòng nghiệp vụ
+7/2004 - 10/2021: Phó, Trưởng phòng, Giám đốc phòng nghiệp vụ
+11/2021: Phó Tổng Giám đốc
 
6. Bà Vũ Thị Thúy Ngà - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế.
Quá trình công tác:
Từ 2000-2005: Nghiên cứu viên, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài Chính
Từ 11/2005 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, giữ các chức vụ:
+ 11/2005 - 10/2021: Phó, Trưởng Phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ
          + 11/2021: Phó Tổng giám đốc