BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông Nguyễn Thành Long: Chủ tịch HĐQT
Trình độ học vấn:
Tiến sỹ khoa học (TSKH), Tiến sỹ (TS), Đại học Kinh tế VacSava, Ba Lan.
Kinh nghiệm công tác:
* 2004 – 02/2016: Công tác tại UBCKNN, từng giữ các chức vụ:
     +
09/2004- 6/2006: Công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế;
     +
07/2006- 10/2006: Công tác tại Vụ Phát triển thị trường;
     +
11/2006- 12/2007: Phó Trưởng ban Quản lý kinh doanh;
     + 0
1/2008 – 7/2011: Phó Trưởng ban Quản lý quỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán;
     +
8/2011-11/2013: Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán;
     +
12/2013-2/2016: Phó Chủ tịch UBCKNN.   
* 03/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT Sở GDCK Hà Nội.
 

2. Ông Nguyễn Như Quỳnh: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành
Trình độ học vấn:
Tiến sỹ Kinh tế - Đại học Kobe (Nhật Bản).
Kinh nghiệm công tác:
* 1999 - 7/2018: Công tác tại Bộ Tài chính.
     + 1999 - 2004: Công tác tại Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính;
     + 2004 - 2011: Công tác tại Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; 
     + 2011 - 2014: 
Phó Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Tài chính; 
     + 11/2014 - 7/2018: Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Tài chính;
* 07/2018 - nay: Công tác tại SGDCK Hà Nội
     + 07/2018 - 02/2019: Công tác tại SGDCK Hà Nội, giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
     + 03/2019 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội. 


3. Ông Nguyễn Anh Phong: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân.
Kinh nghiệm công tác:
* 1999 - 2000: Công tác tại UBCKNN.
* 2000 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
     + 2005 - 2011: Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ;
     + 2011 - 05/2019: Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội; 
     + 05/2019 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội. 

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh: Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Viện Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân.
Kinh nghiệm công tác:
* 1996 - 1997: Phó trưởng Phòng Kế toán - Công ty liên doanh Vina Shizoki.
* 1997 - 1998: Kế toán trưởng - Khách sạn Daewoo Hà nội.
* 1998 - 2000: Trợ lý Giám đốc Tài chính - Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt nam
* 2000 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
     +
2000 - 2009: Phó, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm GDCK Hà Nội;
     +
2009 - 2012: Giám đốc các phòng nghiệp vụ thuộc Sở GDCK Hà Nội;
     +
02/2012 - 08/2017: Trưởng Ban Kiểm soát Sở GDCK Hà Nội;
     +
10/08/2017-nay: Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội.