LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Vitaly Cổ phần 80.000.000.000 2.000.000 08/01/2019
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam Cổ phần 103.000.000.000 5.253.000 27/12/2018
3 Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường Cổ phần 50.000.000.000 1.500.000 26/12/2018
4 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình Cổ phần 83.127.930.000 1.745.093 26/12/2018
5 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc Cổ phần 88.485.000.000 2.323.616 21/12/2018
6 Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha Cổ phần 300.000.000.000 10.255.222 21/12/2018
7 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Cổ phần 48.000.000.000 1.575.000 21/12/2018
8 Công ty Cổ phần Mai Động Quyền mua 105.000.000.000 1.350.027 17/12/2018
    Tổng số 8 bản ghi