LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa Cổ phần 55.074.020.000 5.425.502 25/02/2019
2 Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu Cổ phần 40.426.030.000 3.948.103 25/02/2019
3 Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu Cổ phần 27.913.040.000 2.675.471 25/02/2019
4 Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò Cổ phần 48.269.590.000 2.718.787 25/02/2019
5 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh Cổ phần 164.383.820.000 4.858.600 22/02/2019
6 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình Cổ phần 150.800.000.000 14.027.760 20/02/2019
7 Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam Cổ phần 230.000.000.000 5.290.000 25/01/2019
    Tổng số 7 bản ghi