• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Vitaly Cổ phần 80.000.000.000 2.000.000 08/01/2019
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam Cổ phần 103.000.000.000 5.253.000 27/12/2018
3 Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường Cổ phần 50.000.000.000 1.500.000 26/12/2018