Danh sách chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Tổng số CK ĐKGD:
 • 910
 • Tổng KL ĐKGD:
 • 37.789.205.309
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên Khối lượng ĐKGD KLLH (Cổ phiếu)
1 A32 CTCP 32 23/10/2018 6.800.000 6.800.000
2 AAS CTCP Chứng khoán SmartInvest 23/07/2020 31.000.000 31.000.000
3 ABB Ngân hàng TMCP An Bình 28/12/2020 571.311.355 571.311.355
4 ABC CTCP Truyền thông VMG 18/08/2016 20.393.000 20.393.000
5 ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp 16/07/2009 38.000.000 36.841.800
6 ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt 12/06/2018 20.000.000 20.000.000
7 AC4 CTCP ACC-244 08/02/2017 2.940.862 2.940.862
8 ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 10/11/2009 3.050.781 3.050.781
9 ACS CTCP Xây lắp Thương mại 2 13/07/2017 4.000.000 4.000.000
10 ACV Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 21/11/2016 2.177.173.236 2.176.950.436
  Tổng số 910 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>