Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VPW
CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc
Số 14 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
02113861229
2500155742
Trần Quang Ngọc - Chủ tịch HDQT
Trần Duy Thập - Trưởng phòng tổ chức hành chính, TV HDQT
Bình thường
Niêm yết mới
13/11/2017
111.686.760
11.168.676
11.168.676
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu