Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VLW
CTCP Cấp nước Vĩnh Long
số 02 đường Hưng Đạo Vương, P1, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
070.3822583
1500174831
Đặng Tấn Chiến - CTHĐQT
Đặng Tấn Chiến - CT HĐQT
Bình thường
Hoạt động
17/07/2017
289.000.000
28.900.000
28.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/06/2018 07/06/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/04/2018 04/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi