Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VFC
CTCP Vinafco
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì
04 37684464
0100108504
Nguyễn Thị Minh Thuần - Tổng Giám đốc
Doãn Khánh Linh - Chuyên viên pháp chế
Bình thường
Hoạt động
01/07/2013
340.000.000
33.801.062
34.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/11/2018 09/11/2018 14/11/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 12/04/2018 13/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/04/2017 14/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi