Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TVW
CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh
521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp. Trà Vinh
0294.3840 215
Nguyễn Như Bình - TGĐ kiêm UV HĐQT
Phan Huynh - Trưởng phòng KH-KD
Bình thường
Niêm yết mới
11/12/2017
145.978.600
14.597.860
14.597.860
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu