Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TVW
CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh
521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp. Trà Vinh
0294.3840 215
2100119570
Nguyễn Như Bình - TGĐ kiêm UV HĐQT
Phan Huynh - Trưởng phòng KH-KD
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
11/12/2017
145.978.600
14.597.860
14.597.860
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/01/2018 24/01/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/04/2018 17:57 Báo cáo tài chính năm 2017
2 25/01/2018 11:59 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
    Tổng số 2 bản ghi