Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTG
CTCP May Thanh Trì
Lô 1- CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
04.8615551/04.8615334
0102737811
Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch HĐQT
Đào Thị Thủy - Nhân viên phòng tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
02/02/2010
20.000.000
1.950.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/04/2019 22/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/05/2018 14/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/08/2017 31/08/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 30/08/2017 31/08/2017 16/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/04/2019 15:38 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 13:50 Báo cáo tài chính năm 2018
3 16/04/2018 16:36 Báo cáo thường niên 2017
4 05/04/2018 06:00 Báo cáo tài chính năm 2017
5 19/04/2017 08:46 Báo cáo thường niên 2016
6 05/04/2017 18:04 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi