Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TQN
CTCP Thông Quảng Ninh
Khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí
0333854274
5700478344
Dương Văn Thơm - CT HDQT, TGD
Dương Văn Thơm - CT HDQT, TGD
Bình thường
Hoạt động
08/02/2017
36.000.000
3.600.000
3.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/05/2018 10/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/04/2017 14/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi