Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TOW
CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn
Lô 12A Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
02923843392
1801548417
Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT
Trần Minh Nhựt - Phụ trách quản trị Công ty
Bình thường
Niêm yết mới
25/01/2019
53.188.000
5.318.800
5.318.800
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu