Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TOW
CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn
Lô 12A Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
02923843392
1801548417
Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT
Trần Minh Nhựt - Phụ trách quản trị Công ty
Bình thường
Hoạt động
25/01/2019
53.188.000
5.318.800
5.318.800
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2019 05/06/2019 29/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2019 01/04/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/04/2019 11:25 Báo cáo thường niên 2018
2 27/03/2019 10:05 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 2 bản ghi