Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TBD
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP
Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
04 38820386
0100101322
Nguyễn Vũ Cường - Tổng Giám đốc
Lê Thị Thùy Anh - Thư ký Tổng Công ty kiêm phó ban tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
15/10/2014
282.580.490
28.190.049
28.258.049
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/10/2018 03/10/2018 29/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/05/2018 10/05/2018 26/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 22/09/2017 25/09/2017 Trả CP thưởng
4 25/07/2017 26/07/2017 23/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 04/04/2017 05/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi