Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SVH
CTCP Thủy điện Sông Vàng
115- Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
0236 3871 669
0400476650
Ưng Văn Phúc - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ưng Văn Phúc - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/12/2017
148.206.625
14.820.662
14.820.662
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/01/2019 21/01/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 14/09/2018 17/09/2018 05/10/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 30/07/2018 31/07/2018 04/08/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 05/04/2018 06/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi