Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SSU
CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn
Số 47 tổ 8, thị trần Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn
0438851063
0107461250
Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch HDQT
Nguyễn Quý Bình - Trưởng phòng tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
19/12/2016
25.000.000
2.500.000
2.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/05/2018 29/05/2018 08/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 30/03/2018 02/04/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/05/2017 30/05/2017 20/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2019 17:04 Báo cáo thường niên 2018
2 29/03/2019 15:21 Báo cáo tài chính năm 2018
3 16/04/2018 10:16 Báo cáo thường niên 2017
4 09/05/2017 14:39 Báo cáo thường niên 2016
    Tổng số 4 bản ghi