Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SGN
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
(08) 3848 5383
0312610240
Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT
Hứa Kiến Trung - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/12/2015
239.959.520
23.966.152
23.995.952
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2018 30/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/09/2017 15/09/2017 27/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/07/2017 06/07/2017 Trả cổ tức bằng CP
4 05/07/2017 06/07/2017 20/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 16/05/2017 17/05/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 17/02/2017 20/02/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 05/12/2016 06/12/2016 20/12/2016 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi