Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDY
CTCP Xi măng Sông Đà Yaly
Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chưpăh - Tỉnh Gia Lai
(059) - 845.559
39 03 000019
Bùi Xuân Hải - Tổng Giám đốc
Bùi Xuân Hải - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
09/06/2017
45.000.000
4.500.000
4.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/05/2018 08/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/09/2017 06/09/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi