Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QNW
CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
Số 17, Phan Chu Trinh, phường Nguyễn NGhiêm, thành phố Quảng Ngãi
4300326264
Đặng Ngọc Anh - Chủ tịch HDQT, Giám đốc
Đặng Ngọc Anh - Chủ tịch HDQT, Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
26/12/2016
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/01/2018 24/01/2018 06/02/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 30/08/2017 31/08/2017 15/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 01/08/2017 02/08/2017 15/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/06/2017 27/06/2017 14/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 20/04/2017 21/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/03/2017 14/03/2017 29/03/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 25/01/2018 18:03 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
2 28/04/2017 15:09 Báo cáo thường niên 2016
3 05/04/2017 08:28 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 3 bản ghi