Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSL
CTCP Chăn nuôi Phú Sơn
101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
061.3869064
3600271092
Hà Văn Sơn - UV HĐQT, Giám đốc
Hà Văn Sơn - Tv HĐQT, Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
17/05/2010
67.500.000
6.750.000
6.750.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/05/2018 30/05/2018 19/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/04/2018 12/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/05/2017 05/05/2017 24/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/03/2017 23/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi