Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
POW
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP
Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy
024 22210 288
0102276173
Nguyễn Xuân Hòa - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông
Bình thường
Hoạt động
06/03/2018
23.418.716.000
467.802.523
467.802.523
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 24/08/2018 16:37 Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 công ty mẹ và hợp nhất
    Tổng số 1 bản ghi